U bevindt zich hier: Algemene voorwaarden


Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

 

Arjan Breukhoven, wonende te Rotterdam

Arjan Breukhoven

Koldeweypad 2

3067 SG  Rotterdam

Tel: 010 - 4211882
Mobiel: 06 - 51163088
E-mail: info@arjanbreukhoven.nl

KvK Rotterdam 24415494
BTW. nr. NL133267568B01

 

 

Artikel 1. Definities

 

 1. Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Arjan Breukhoven een aanbieding of een levering doet, alsmede diens rechtsopvolgers.

 

 1. Onder “producten” wordt in deze voorwaarden verstaan: compact discs (cd’s), en andere data- en informatiedragers alsmede bladmuziek.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor bestelling die een afnemer bij Arjan Breukhoven doet, al dan niet via internet, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijkingen en/of aanvullingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk vooraf met Arjan Breukhoven te zijn overeengekomen.

 

 1. Indien er voor zover een (deel van) enige bepaling van deze algemene voorwaarden niet van toepassing, of bij latere rechterlijke uitspraak nietig/vernietigbaar mocht worden geoordeeld, zal slechts de (of: het gedeelte van de) desbetreffende bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd, maar zullen deze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van overeenkomsten

 

 1. Alle door Arjan Breukhoven gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Arjan Breukhoven behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigingen en fouten in de offertes te herstellen.

 

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien Arjan Breukhoven de opdracht of bestelling schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd dan wel doordat Arjan Breukhoven met de uitvoering van de opdracht of bestelling is begonnen.

 

 1. Wijzigingen van een overeenkomst gelden slechts indien zij schriftelijk, per fax of per e-mail zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.

 

 1. Arjan Breukhoven behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een opdracht of bestelling niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de betaling van de factuur bij vooruitbetaling geschiedt.

 

 

Artikel 4. Betaling

 

Betaling dient te geschieden middels de betalingsmogelijkheid, welke de website Arjan Breukhoven.nl biedt.

 

 

Artikel 5. Incassokosten

 

 1. Is de afnemer in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is de afnemer verschuldigd 20% van de hoofdsom met een minimum van € 75,--. Indien Arjan Breukhoven aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

 

 1. De afnemer is jegens Arjan Breukhoven de door Arjan Breukhoven gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien Arjan Breukhoven en de afnemer met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de afnemer volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Het is de afnemer uitdrukkelijk verboden alle door Arjan Breukhoven geleverde producten, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren, kopiëren of te exploiteren, zulks behoudens uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de rechthebbende.

 

 1. Het is de afnemer niet toegestaan om op de producten aangebrachte onderscheidingstekens (merken etc.) te verwijderen of te wijzigen.

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. De door Arjan Breukhoven geleverde zaken blijven het eigendom van Arjan Breukhoven totdat de afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met Arjan Breukhoven gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

-     de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,    

-     eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de afnemer van (een) koop overeenkomst(en).

 

 1. Door Arjan Breukhoven afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De afnemer is niet bevoegd de zaken te verpanden, te verhuren, in gebruik te geven of anderszins te bezwaren.

 

 1. Indien de afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Arjan Breukhoven gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de afnemer of derden die de zaak voor de afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. De afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

 

Artikel 8. Retourgarantie

 

Arjan Breukhoven aanvaardt teruggezonden producten slechts binnen een termijn van 8 dagen na ontvangst indien en voor zover hij met deze terugzending van tevoren schriftelijk of per e-mail akkoord is gegaan en alsdan slechts wanneer deze producten zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Arjan Breukhoven de producten aan de afnemer heeft geleverd.

 

Artikel 9. Garantie

 

 1. De afnemer kan in ieder geval geen beroep doen op de garantiebepalingen:

-          indien de fouten geheel of gedeeltelijk zijn ingetreden als gevolg van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik;

-          indien de afnemer de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld dat het risico naar verkeersopvattingen voor zijn rekening behoort te komen.

 

 1. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is Arjan Breukhoven verplicht binnen een week nadat de afnemer hem het gebrek schriftelijk of per e-mail heeft gemeld een nieuw exemplaar van de door hem geleverde zaak te leveren.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 

 1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt de garantie zoals omschreven in artikel 13 van deze voorwaarden.

 

 1. De aansprakelijkheid van Arjan Breukhoven is beperkt tot het bedrag van de factuur van de geleverde zaak.

 

Artikel 11. Geschilbeslechting

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen Arjan Breukhoven en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 12. Wijziging van de voorwaarden

 

Arjan Breukhoven is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Arjan Breukhoven zal de gewijzigde voorwaarden tijdig op zijn website publiceren. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de afnemer in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 


Volgende concert:

21 juli 2024
Nijmegen

Besloten Friendship Cruises Concert mmv Arjan Breukhoven, orgel & vleugel | Donij van Doorn, sopraan | Kees Alers, fluit | Jasmijn Burger, viool  Algemene voorwaarden

Verzend- en retourbeleid