U bevindt zich hier: Retourbeleid


Verzend- en retourbeleid


Artikel 1. Levering

 

  1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering door een door Arjan Breukhoven te bepalen wijze. Vanaf het moment van levering worden de zaken door de afnemer gehouden voor zijn rekening en risico.

 

  1. De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering dan is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. De producten zullen in dat geval worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer zal in dat geval, naast de overeengekomen som, alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

 

Artikel 2. Levertijd

 

Een overeengekomen levertijd wordt geacht bij benadering te zijn gegeven. Deze is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden. Overschrijding van een levertijd geeft de afnemer geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige ander actie jegens Arjan Breukhoven. Bij niet-tijdige aflevering dient de afnemer Arjan Breukhoven schriftelijk in gebreke te stellen.

 

Artikel 3. Deelleveringen

 

Het is Arjan Breukhoven toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Arjan Breukhoven bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 4. Klachttermijnen

 

  1. De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorde, te weten:

-                     of de juiste zaken zijn geleverd;

-                     of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;

-                     of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of –indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

 

  1. Indien zichtbare gebreken worden geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen vijf dagen na aflevering schriftelijk en met een behoorlijke beschrijving van het gebrek aan Arjan Breukhoven te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de afnemer op voornoemde wijze binnen vijf dagen na ontdekking te melden.

 

  1. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijn wordt Arjan Breukhoven geacht zijn verplichtingen correct te zijn nagekomen en wordt aangenomen dat de afnemer de zaken in goede orde heeft ontvangen, behoudens tegenbewijs van de afnemer. Gebreken geven aan de afnemer nimmer het recht zijn betalingen op te schorten.

 


Volgende concert:

21 juli 2024
Nijmegen

Besloten Friendship Cruises Concert mmv Arjan Breukhoven, orgel & vleugel | Donij van Doorn, sopraan | Kees Alers, fluit | Jasmijn Burger, viool  Algemene voorwaarden

Verzend- en retourbeleid